Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Law In Action
(To pytanie jest wymagane)
Dane uczestnika
(To pytanie jest wymagane)
Reprezentowana placówka dydaktyczna
(To pytanie jest wymagane)
Adres korespondencyjny Uczestnika
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu
Czy startujesz w Konkursie w ramach Grupy Uczestników?
Podaj nazwę Grupy Uczestników
Uwagi
W przypadku Grupy Uczestników – imiona i nazwiska pozostałych członków
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, iż powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, iż w chwili złożenia lub przesłania niniejszego zgłoszenia do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, iż jestem jedynym i wyłącznym twórcą Dzieła/wyłącznym twórcą Dzieła jest zgłoszona Grupa Uczestników*, które nie narusza osobistych lub majątkowych praw autorskich przysługujących osobom trzecim.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami i warunkami przewidzianymi w Regulaminie Konkursu i akceptuję jego treść w całości.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami i warunkami przewidzianymi w Polityce prywatności oraz plikach cookies i akceptuję ich treść w całości.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami i warunkami przewidzianymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i akceptuję jego treść w całości.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych zawartą w §9 Regulaminu Konkursu.
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że pozostali członkowie Grupy Uczestników zapoznali się z informacjami i warunkami przewidzianymi w Regulaminie Konkursu.

(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że pozostali członkowie Grupy Uczestników: zapoznali się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych zawartą w § 9 Regulaminu Konkursu.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że pozostali członkowie Grupy Uczestników upoważnili mnie (a w przypadku osób niepełnoletnich – opiekun prawny takiej osoby) do podania w niniejszym zgłoszeniu ich danych osobowych (imiona, nazwiska) oraz do złożenia powyższych oświadczeń również w ich imieniu.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, jako administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w braku podania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na warunkach zawartych w Regulaminie Konkursu. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w §9 Regulaminu Konkursu.